ผ่านการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์”
ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล ประจำปี พ.ศ. 2554
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


North Star Logistics Ltd has developed the international system and achieved fill
ISO 9001:2000 from United Registrar of System Ltd, United Kingdom. We are the
first logistics company to achieve this certificate.


โล่รางวัลจาก ดีเด่น ด้านการส่งเสริม และปรับปรุงเทคโนโลยีและวิศกรรม
จาก โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
(Logistics and Transport Management: LTM)


ได้รับรางวัล “มาตราฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก” จาก กรมการขนส่งทางบก


Certificate of Attendance
training course on the Modular
Learning System in Supply
Chain Management from
International Trade Centre


วุฒิบัตร แสดงการเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม
การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการหนีไฟ
จาก สถาบันฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย (NFPA Certificate USA.)


ใบประกาศเกียรติคุณ ที่ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการนำร่อง
“มาตราฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกขั้นก้าวหน้า”
จาก กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม


หนังสือรับรองว่า มีการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และรักษาระบบคุณภาพมาตรา ISO 9001:2000 ได้เป็นอย่างดี
จากการตรวจติดตามระบบคุณภาพ


ได้รับการรับรอง
ระบบบริหารการประกันคุณภาพ
ตามมาตราฐาน ISO 9001:2000 (E)


Certificate of NFPA International’s member.


วุฒิบัตร การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการขนส่งขั้นต้น
และได้มีสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์ของโครงการจาก โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ให้บริการขนส่งไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก
โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคบริการที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า(กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์)


เกียรติบัตร แสดงการสำเร็จหลักสูตร การบริหารควบคุม
คุณภาพการใช้รถบรรทุก ประเภทรถบรรทุกขนาดใหญ่
จาก บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด

© northstar-logistics.com. All Rights Reserved.    ENG